ETOM Cloud

Terms of Use


ETOMCLOUD KULLANICI KOŞULLARI


1. Sitenin Tanımı: ETOM CLOUD internet sitesi Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. Kartal Vizyon Sitesi D Blok No:13/123 Kartal/İstanbul adresinde faaliyetlerini yürüten ETOM BULUT TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) internet sitesidir.

2. Koşulların Konusu: İşbu Kullanıcı Koşullarının (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu Şirket’in sahip olduğu internet sitesi ETOM CLOUD ‘dan ve içeriğindeki portallar ve tüm hizmetlerden faydalanmak için yapacağınız üyelik şartlarının (bundan böyle sizler “Kullanıcı” veya “Üye” olarak anılacaksınız) belirlenmesidir.

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1. Üye, ETOM CLOUD internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye ETOM CLOUD internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve yalnızca üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, ETOM CLOUD internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, ETOM CLOUD internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.8. ETOM CLOUD internet sitesi yazılım ve tasarımı Şirket mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, kopyalanamaz ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.9. Şirket tarafından ETOM CLOUD internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.10. Şirket kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket üyenin ETOM CLOUD internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.11. ETOM CLOUD ‘a üye olan kişi, üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin toplanmasına, Şirket ile işbirliği içerisindeki şirketlerle paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Şirket’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.12. Şirket üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirket’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Şirket web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. Şirket web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Şirket web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Şirket, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, üyelere gerekli bilgileri vererek her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.15. Şirket, üyelere ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca, verdikleri kişisel bilgiler ile alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri (isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, kıyafet dahil her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-beğenileri, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri ve konum verileri gibi) kanunlara uygun biçimde ve gerekli tedbirler alınarak, Şirket ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için, gerek ise her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınabilir, temin olunabilir, devralınabilir, yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza olunabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt içinde-dışında aktarılabilir, transfer olunabilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir.

3.16. ETOM CLOUD üzerinde üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirket veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. ETOM CLOUD kullanımlarında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları ETOM CLOUD ‘dan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aralarında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler Şirket tarafından görülmez ve kaydedilmez).

3.17. ETOM CLOUD ‘a üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

3.18. Üye, Şirket’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Şirket, ETOM CLOUD ‘da sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri açısından, Şirket tarafından Üyeden talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

3.20. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle ETOM CLOUD içerisinde Şirket kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Şirket, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.21. Şirket, ETOM CLOUD ‘da yer alan Üye bilgilerini internet sitesi üzerinden sunulan hizmetler dışında da Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

3.22. Şirket, ETOM CLOUD ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, ETOM CLOUD ‘ı kullanma koşulları ile ETOM CLOUD ‘da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, ETOM CLOUD ‘ı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, ETOM CLOUD ‘da yayım anında yürürlüğe girer. Üyeler, ETOM CLOUD ‘ın kullanımı ya da ETOM CLOUD ‘a giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Şirket tarafından belirlenen mecra üzerinden Üyelere duyurulur.

3.23. Şirket, ETOM CLOUD kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Şirket özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Şirket’ten kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

3.24. Şirket gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

4. Hizmetlerin Kullanımı

Üye, ETOM CLOUD sitesi üzerinden almış olduğu tüm hizmetlerin teknik desteğinden asli olarak kendisi sorumludur.

Şirket, geçerli destek ücretlerinin ödenmesine bağlı olarak veya Üye ile ayrı olarak anlaşıldığı takdirde, anlaşılan süre boyunca Üyeye Teknik Destek Koşulları kapsamında destek sağlayacaktır. Şirket tarafından sağlanacak olan Teknik Destek, Üye ile görüşülerek ayrı şekilde belirlenecek ve destek kalitesi, destek hizmetlerinin şartları belirlenecektir.

5. Gizlilik

Şirket, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Üyeler de ETOM CLOUD ‘ı kullanarak işbu gizlilik hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu gizlilik hükümleri, ETOM CLOUD ‘ın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Şirket’in birinci önceliğidir. Bu nedenle Üyelerin vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. ETOM CLOUD ‘da sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve ETOM CLOUD ‘da çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Şirket gerektiğinde Üyelerin IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Şirket tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.

ETOM CLOUD kapsamında elde edilen bilgiler Şirket ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Üyelerin kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. Şirket, ETOM CLOUD içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Üyeleri reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, • Şirket’in, Üyeleriyle arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulü yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi halleri, • Üyelerin haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

Şirket, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirket tarafından ETOM CLOUD içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Üyelerden talep edilebilecek bilgiler de Şirket ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.

Şirket işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda ETOM CLOUD ‘da yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri ETOM CLOUD ‘da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.

6. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Şirket, Üyenin veya herhangi bir kullanıcının üyelik koşullarını ihlal ettiğini fark ederse, Üyeyi bilgilendirecek ve Üyeden ihlali düzeltmesini isteyecektir. Üye, Şirketin talebini takip eden 24 saat içinde ihlali düzeltemezse, Şirket, ihlal düzeltilene kadar Üyenin verilen hizmetleri kullanımının tamamını veya bir kısmını askıya alabilir. Şirket, a) Üyenin veya herhangi bir kullanıcının Hizmetleri, diğer müşterileri veya bunların son kullanıcılarının Hizmetlerin veya Hizmetleri sağlamak için kullanılan Şirket ağının veya sunucularının kullanımını olumsuz etkileyebileceğine makul ölçüde inanırsa, Üyenin Hizmetleri kullanımının tamamını veya bir kısmını derhal askıya alabilir. (b) Hizmetlere yetkisiz üçüncü şahıs erişimi olduğundan şüpheleniliyorsa; (c) Geçerli herhangi bir yasaya uymak için derhal askıya almanın gerekli olduğuna makul ölçüde inanıyorsa. Şirket, hizmetlerin askıya alınmasına neden olan koşullar ortadan kaldırıldığında, bu tür askıya alma işlemlerini kaldıracaktır. Üyenin talebi üzerine Şirket, yürürlükteki yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece, askıya alma gerekçesini mümkün olan en kısa sürede Üyeye bildirecektir.

7. Mücbir Sebep

Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ETOM CLOUD, içerisindeki portallar ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde gelişen ve Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlık durumlarında, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.